ثبت سفارش نماز استیجاری

انتخاب باکس قضا

توجه داشته باشید در صورت سفارش نماز و روزه به گردن فرد هست و حتما باید انجام گیرد درغیر این صورت باید جوابگوی عمل خود باشد

+موردمبلغ(تومان)
۱یک سال نماز قضا۱،۲۰۰،۰۰۰
۲یک ماه روزه قضا۸۰۰،۰۰۰
۳کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر)۱۲۰،۰۰۰
۴کفاره یک روز قضای روزه عذر(بیمار، و ناتوان…)۲،۰۰۰
۵حداقل فطریه برای هر نفر۷،۰۰۰
۶کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر)۱۲۰،۰۰۰
۷کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر)۲۰،۰۰۰
۸یک دوره ختم قرآن۲۵۰،۰۰۰
۹هر مورد قربانی۶۵۰،۰۰۰
نماز و روزه استیجاری
نماز آقای... ۰%
نماز مرحوم آقای مرشدی ۴۴%
نماز آقای حمیدی ۲۴%
0